Algemene Voorwaarden


1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door The Fountain Academy gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op thefountainacademy.nl.

1.3 The Fountain Academy is een handelsmerk van Wengez B.V., gevestigd in Heeswijk-Dinther en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 16052727.

1.5 Programma: een door The Fountain Academy georganiseerde eLearning, Retraite, Opleiding, Workshop, Event of Sessie.

1.2 Practitioner: de persoon die aan een door The Fountain Academy georganiseerde eLearning, Retraite, Opleiding, Workshop, Event of Sessie deelneemt bij The Fountain Academy.

1.4 Programma Prijs: de totale prijs van een programma, inclusief de eventuele aanbetaling.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Fountain Academy georganiseerde eLearnings, Retraites, Opleidingen, Workshops, Events of Sessies. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de Practitioner zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2  The Fountain Academy kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op deze Website.

3. Betaling en Prijswijziging

3.1  Een eLearning, Workshop, Event of Sessie moet altijd op het moment van inschrijven volledig betaald worden. Na betaling ontvangt de Practitioner een bevestiging en een factuur.

3.2 Voor een Retraite of Opleiding geldt dat de eerste termijn (ofwel een aanbetaling van 50%) op het moment van inschrijven voldaan moet worden. Na betaling ontvangt de Practitioner een bevestiging en een factuur. De tweede termijn dient uiterlijk 40 dagen voor aanvang van de eLearnings, Retraites, Opleidingen, Workshops, Events of Sessies betaald te zijn conform de instructies op de factuur. Bij inschrijvingen minder dan 40 dagen voor aanvang dient de tweede termijn per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft The Fountain Academy het recht de inschrijving te laten vervallen.

3.3  De geldende prijzen voor eLearnings, Retraites, Opleidingen, Workshops, Events of Sessies staan altijd op de Website. The Fountain Academy behoudt zich het recht voor de prijzen van eLearnings, Retraites, Opleidingen, Workshops, Events of Sessies en eventuele andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op deze Website en/of in de Nieuwsbrief.

3.4. Voor sommige Programma’s geldt een zogeheten ‘Early Bird Discount’. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op deze Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op deze Website genoemde, normale tarief.

3.5. The Fountain Academy is vrij om bij wijze van uitzondering persoonlijke prijsafspraken te maken met individuen, bijvoorbeeld als persoonlijke budgetten deelname belemmeren of als er verschillende programma’s tegelijk geboekt worden. Informatie over dergelijke prijsafspraken kan worden aangevraagd door een bericht te sturen via deze website.

4. Deelname en Annulering

4.1 Een Practitioner kan aan een Programma deelnemen nadat The Fountain Academy de volledige Programma Prijs heeft ontvangen.

4.2 Deelname aan alle Programma’s geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

4.3 Het afzien van deelname aan een Programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende Programma.

4.4 Als Practitioner besluiten te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan dienen zij dit schriftelijk door te geven door een bericht te sturen via deze website. 

4.5 Tot 60 dagen voor de programma(start)datum kan de Practitioner de registratie kosteloos annuleren minus € 10,- (Workshops, Events en Sessies) of € 25,- (Retraites en Opleidingen) administratiekosten. eLearnings kunnen niet geannuleerd worden, deze worden na betaling vrijwel direct vrijgegeven.

4.6  Bij annulering binnen 40 dagen voor de programma(start)datum van Retraites, Opleidingen, Workshops, Events of Sessies wordt 50% van de Programma Prijs in rekening wordt gebracht.

4.7 Als de Practitioner zijn of haar registratie voor Retraites, Opleidingen, Workshops, Events of Sessies minder dan veertig (40) dagen voor het geplande Programma annuleert, wordt de reeds betaalde Programma Prijs niet terugbetaald.

4.8 Indien de Practitioner niet in staat is het geboekte programma bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende Practitioner uiterlijk 1 dag voor aanvang aan The Fountain Academy zijn doorgegeven. eLearnings kunnen niet aan iemand anders worden overgedragen.

4.9  Helaas kan The Fountain Academy niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden (zoals weer- of transportproblemen, blessures of ziekte) die ervoor zorgen dat de deelnemer niet in staat is om een programma van The Fountain Academy bij te wonen.

4.10 De (start)data van alle Programma’s worden op deze Website vermeld. The Fountain Academy behoudt zich het recht voor deze data te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in op deze Website en/of per e-mail.

4.11  The Fountain Academy behoudt zich het recht voor om een gepland Programma te annuleren, als gevolg van onmacht en/of overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd worden aan Deelnemer. Er zal een nieuwe datum ingepland worden om het Programma alsnog te laten plaatsvinden of de Practitioner krijgt de mogelijkheid een ander Programma bij te wonen.

4.12. The Fountain Academy behoudt zich tevens het recht voor een Programma volledig te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Practitioner reeds (gedeeltelijk) betaalde Programma Prijs terugbetaald of wordt hem of haar een alternatief Programma aangeboden. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

4.13 De koop en verkoop van de programma’s zoals The Fountain Academy die aanbiedt, valt voor particulieren onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW die ziet op vrijetijdsproducten. Ten aanzien van deze producten is bepaald dat ze niet geretourneerd kunnen worden en er geen geld teruggeboekt wordt bij afmelding of ontevredenheid over het product door de deelnemer. Meer informatie vind je op de website van de Consumenten Autoriteit.

5. Huisregels

5.1 Van alle Practitioners die deelnemen aan fysieke Programma’s wordt verwacht dat zij onderstaande huisregels van The Fountain Academy respecteren:

5.2 Drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik is tijdens de Programma’s niet toegestaan.

5. 3 Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. The Fountain Academy is respectvol naar alle Practitioners en verwacht dat Practitioners ook respectvol zijn naar elkaar.

5.4 The Fountain Academy heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de Programma’s een veilige en ondersteunende omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

5.5 Practitioners die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van de begeleiders van The Fountain Academy niet opvolgen, kunnen uit het Programma verwijderd worden. Dit geeft de Practitioner geen rechten op restitutie van programmagelden.

5.6 Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de Programma’s toegestaan. Het plaatsen van deze opnames op social media dient te gebeuren in overleg met The Fountain Academy.

6. Aansprakelijkheid en medische disclaimer

6.1 The Fountain Academy zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de Programma’s.

6.2 Deelname aan de Programma’s is op eigen risico. The Fountain Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van Programma’s bij, of verzorgd door begeleiders van, The Fountain Academy.

6.3 De activiteiten zoals The Fountain Academy die binnen haar Programma’s aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

6.4 Klachten dienen gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt via het contactformulier op deze Website. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

7. Beperking van Aansprakelijkheid

7.1 The Fountain Academy kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien een bepaald (onderdeel van een) Programma, begeleider en/of hulpmiddel om welke reden dan ook niet beschikbaar is. The Fountain Academy behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de (onderdelen van een) Programma, begeleiders en/of hulpmiddelen, evenals aan die ondersteunende faciliteiten die aan Practioners beschikbaar worden gesteld en The Fountain Academy zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat door zulke aanpassingen ontstaat, tenzij voor zover zulk een verlies door de wet niet mag worden uitgesloten.

7.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Practitioner om er zeker van te zijn dat zij een reeks oefeningen, die wordt aangeboden in een Programma dat zij volgen, of in een Programma onderdeel dat zij bijwonen, kunnen doorstaan. Practitioners aanvaarden het risico van letsel bij het uitvoeren van oefeningen en worden in het geval van lichamelijke en/of psychische klachten geadviseerd een gekwalificeerd arts te raadplegen alvorens met een Programma te beginnen.

7.3 The Fountain Academy accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen van Practitioners, of voor letsel aan Practitioners op de locaties die The Fountain Academy voor haar fysieke Programma’s gebruikt, of daarbuiten, behalve voor zover zodanig verlies, schade of letsel door de wet niet mag worden uitgesloten.

8. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

8.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Programma, dan wel het afnemen van andere producten en diensten van of bij The Fountain Academy zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende Nederlandse mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in Nederland.

Vind je unieke weg in werken, leven en liefhebben vanuit verbinding.

De wereld heeft ons HART nodig!