Algemene voorwaarden

CONDITIONS IN ENGLISH BELOW


1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door The Fountain Academy gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op thefountainacademy.nl.

1.3 The Fountain Academy is een handelsmerk van Wengez B.V., gevestigd in Heeswijk-Dinther en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 16052727.

1.5 Programma: een door The Fountain Academy georganiseerde Opleiding, Retraite, Workshop, Event of Sessie.

1.2 Practitioner: de persoon die aan een door The Fountain Academy georganiseerde Opleiding, Retraite, Workshop, Event of Sessie deelneemt bij The Fountain Academy.

1.4 Programma Prijs: de totale prijs van een programma, inclusief de eventuele aanbetaling.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Fountain Academy georganiseerde Opleidingen, Retraites, Workshops, Events en Sessies. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de Practitioner zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2  The Fountain Academy kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op deze Website.

3. Betaling en Prijswijziging

3.1  Een Workshop, Event of Sessie moet altijd op het moment van inschrijven volledig betaald worden. Na betaling ontvangt de Practitioner een bevestiging en een factuur.

3.2 Voor een Opleiding of Retraite geldt dat de eerste termijn (ofwel een aanbetaling van 50%) op het moment van inschrijven voldaan moet worden. Na betaling ontvangt de Practitioner een bevestiging en een factuur. De tweede termijn dient uiterlijk 40 dagen voor aanvang van de Opleiding of Retraite betaald te zijn conform de instructies op de factuur. Bij inschrijvingen minder dan 40 dagen voor aanvang dient de tweede termijn per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft The Fountain Academy het recht de inschrijving te laten vervallen.

3.3  De geldende prijzen voor Opleidingen, Retraites, Workshops, Events en Sessies staan altijd op de Website. The Fountain Academy behoudt zich het recht voor de prijzen van Opleidingen, Retraites, Workshops, Events en Sessies en eventuele andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op deze Website en/of in de Nieuwsbrief.

3.4. Voor sommige Programma’s geldt een zogeheten ‘Early Bird Discount’. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op deze Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op deze Website genoemde, normale tarief.

3.5. The Fountain Academy is vrij om bij wijze van uitzondering persoonlijke prijsafspraken te maken met individuen, bijvoorbeeld als persoonlijke budgetten deelname belemmeren of als er verschillende programma’s tegelijk geboekt worden. Informatie over dergelijke prijsafspraken kan worden aangevraagd door een bericht te sturen via deze website.

4. Deelname en Annulering

4.1 Een Practitioner kan aan een Programma deelnemen nadat The Fountain Academy de volledige Programma Prijs heeft ontvangen.

4.2 Deelname aan alle Programma’s geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

4.3 Het afzien van deelname aan een Programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende Programma.

4.4 Als Practitioner besluiten te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan dienen zij dit schriftelijk door te geven door een bericht te sturen via deze website. 

4.5 Tot 60 dagen voor de programma(start)datum kan de Practitioner de registratie kosteloos annuleren minus € 10,- (workshops, events en sessies) of € 25,- (opleidingen en retraites) administratiekosten. 

4.6  Bij annulering binnen 40 dagen voor de programma(start)datum wordt 50% van de Programma Prijs in rekening wordt gebracht.

4.7 Als de Practitioner zijn of haar registratie minder dan veertig (40) dagen voor het geplande Programma annuleert, wordt de reeds betaalde Programma Prijs niet terugbetaald.

4.8 Indien de Practitioner niet in staat is het geboekte programma bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende Practitioner uiterlijk 1 dag voor aanvang aan The Fountain Academy zijn doorgegeven.

4.9  Helaas kan The Fountain Academy niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden (zoals weer- of transportproblemen, blessures of ziekte) die ervoor zorgen dat de deelnemer niet in staat is om een programma van The Fountain Academy bij te wonen.

4.10 De (start)data van alle Programma’s worden op deze Website vermeld. The Fountain Academy behoudt zich het recht voor deze data te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in op deze Website en/of per e-mail.

4.11  The Fountain Academy behoudt zich het recht voor om een gepland Programma te annuleren, als gevolg van onmacht en/of overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd worden aan Deelnemer. Er zal een nieuwe datum ingepland worden om het Programma alsnog te laten plaatsvinden.

4.12. The Fountain Academy behoudt zich tevens het recht voor een Programma volledig te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Practitioner reeds (gedeeltelijk) betaalde Programma Prijs terugbetaald of wordt hem of haar een alternatief Programma aangeboden. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

4.13 De koop en verkoop van de programma’s zoals The Fountain Academy die aanbiedt, valt voor particulieren onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW die ziet op vrijetijdsproducten. Ten aanzien van deze producten is bepaald dat ze niet geretourneerd kunnen worden en er geen geld teruggeboekt wordt bij afmelding of ontevredenheid over het product door de deelnemer. Meer informatie vind je op de website van de Consumenten Autoriteit.

5. Huisregels

5.1 Van alle Practitioners die deelnemen aan fysieke Programma’s wordt verwacht dat zij onderstaande huisregels van The Fountain Academy respecteren:

Drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik is tijdens de Programma’s niet toegestaan.

Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. The Fountain Academy is respectvol naar alle Practitioners en verwacht dat Practitioners ook respectvol zijn naar elkaar.

The Fountain Academy heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de Programma’s een veilige en ondersteunende omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

Practitioners die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van de begeleiders van The Fountain Academy niet opvolgen, kunnen uit het Programma verwijderd worden. Dit geeft de Practitioner geen rechten op restitutie van programmagelden.

Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de Programma’s toegestaan. Het plaatsen van deze opnames op social media dient te gebeuren in overleg met The Fountain Academy.

6. Aansprakelijkheid en medische disclaimer

6.1 The Fountain Academy zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de Programma’s.

6.2 Deelname aan de Programma’s is op eigen risico. The Fountain Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van Programma’s bij, of verzorgd door begeleiders van, The Fountain Academy.

6.3 De activiteiten zoals The Fountain Academy die binnen haar Programma’s aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

6.4 Klachten dienen gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt via het contactformulier op deze Website. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

7. Beperking van Aansprakelijkheid

7.1 The Fountain Academy kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien een bepaald (onderdeel van een) Programma, begeleider en/of hulpmiddel om welke reden dan ook niet beschikbaar is. The Fountain Academy behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de (onderdelen van een) Programma, begeleiders en/of hulpmiddelen, evenals aan die ondersteunende faciliteiten die aan Practioners beschikbaar worden gesteld en The Fountain Academy zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat door zulke aanpassingen ontstaat, tenzij voor zover zulk een verlies door de wet niet mag worden uitgesloten.

7.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Practitioner om er zeker van te zijn dat zij een reeks oefeningen, die wordt aangeboden in een Programma dat zij volgen, of in een Programma onderdeel dat zij bijwonen, kunnen doorstaan. Practitioners aanvaarden het risico van letsel bij het uitvoeren van oefeningen en worden in het geval van lichamelijke en/of psychische klachten geadviseerd een gekwalificeerd arts te raadplegen alvorens met een Programma te beginnen.

7.3 The Fountain Academy accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen van Practitioners, of voor letsel aan Practitioners op de locaties die The Fountain Academy voor haar fysieke Programma’s gebruikt, of daarbuiten, behalve voor zover zodanig verlies, schade of letsel door de wet niet mag worden uitgesloten.

8. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

8.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Programma, dan wel het afnemen van andere producten en diensten van of bij The Fountain Academy zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende Nederlandse mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in Nederland.

CONDITIONS

1. Concepts

All references to the singular also refer to the plural and vice versa. References to the masculine gender also refer to the feminine gender.

1.1 General Terms and Conditions: these general terms and conditions used by The Fountain Academy, which are published on thefountainacademy.nl.

1.3 The Fountain Academy is a trademark of Wengez B.V., located in Heeswijk-Dinther The Netherlands and registered in the trade register under number 16052727.

1.5 Programme: a Training, Retreat, Workshop, Event or Session organized by The Fountain Academy.

1.2 Practitioner: the person who participates in a Training, Retreat, Workshop, Event or Session organized by The Fountain Academy at The Fountain Academy.

1.4 Program Price: the total price of a program, including any down payment.

2. Applicability

2.1 These General Terms and Conditions apply to all Training, Retreats, Workshops, Events and Sessions organized by The Fountain Academy. By signing the registration form and/or paying the registration fee, the Practitioner agrees to the applicability of these General Terms and Conditions.

2.2  The Fountain Academy may amend these General Terms and Conditions. The latest version of the Terms and Conditions is always the current version and is available on this Website.

3. Payment and Price Change

3.1  A Workshop, Event or Session must always be paid in full at the time of registration. After payment, the Practitioner will receive a confirmation and an invoice.

3.2 For a Training or Retreat, the first installment (or a down payment of 50%) must be paid at the time of registration. After payment, the Practitioner will receive a confirmation and an invoice. The second installment must be paid no later than 40 days before the start of the Training or Retreat in accordance with the instructions on the invoice. For registrations less than 40 days before the start, the second installment must be paid in full immediately. In case of late payment, The Fountain Academy has the right to cancel the registration.

3.3 The applicable prices for Training, Retreats, Workshops, Events and Sessions are always on the Website. The Fountain Academy reserves the right to change the prices of Training, Retreats, Workshops, Events and Sessions and any other products and services. Any changes will be announced in advance by posting on this Website and/or in the Newsletter.

3.4. Some Programs have a so-called ‘Early Bird Discount’. This reduced rate is valid until the date stated on this Website. After this date, the normal rate, also stated on this Website, applies.

3.5. The Fountain Academy is free to make personal pricing arrangements with individuals on an exceptional basis, for example if personal budgets prevent participation or if several programs are booked at the same time. Information about such price agreements can be requested by sending a message through this website.

4. Participation and Cancellation

4.1 A Practitioner can participate in a Program after The Fountain Academy has received the full Program Price.

4.2 Participation in all Programs is voluntary. Participants are free to waive the program to be followed.

4.3 Waiving participation in a Program does not entitle you to a refund of the registration fee, nor does it entitle you to a replacement Programme.

4.4 If Practitioners decide to cancel (due to illness or personal circumstances) they must communicate this in writing by sending a message via this website.

4.5 Up to 60 days before the program (start) date, the Practitioner can cancel the registration free of charge minus € 10 (workshops, events and sessions) or € 25 (training and retreats) administration costs.

4.6  If canceled within 40 days before the program (start) date, 50% of the Program Price will be charged.

4.7 If the Practitioner cancels his or her registration less than forty (40) days before the scheduled Program, the Program Fee already paid will not be refunded.

4.8 If the Practitioner is unable to attend the booked Program, substitution is permitted, provided that the details of the replacement Practitioner have been communicated to The Fountain Academy no later than 1 day before the start.

4.9  Unfortunately, The Fountain Academy cannot be held responsible for unforeseen circumstances (such as weather or transport problems, injuries or illness) that prevent the participant from attending a Program of the The Fountain Academy.

4.10 The (start) dates of all Programs are stated on this Website. The Fountain Academy reserves the right to change these dates. Any changes will, as far as possible, be announced in advance on this Website and/or by e-mail.

4.11  The Fountain Academy reserves the right to cancel a scheduled Program due to impotence and/or force majeure. In that case, the registration fee already paid will not be refunded to the Participant. A new date will be scheduled to allow the Program to take place.

4.12. The Fountain Academy also reserves the right to completely cancel a Program due to insufficient participants. In that case, the Program Price already (partially) paid by the Practitioner will be refunded or he or she will be offered an alternative Program. The participant is not entitled to any other compensation or damages.

4.13 For private individuals, the purchase and sale of the programs as offered by The Fountain Academy falls under the exemption provision as included in Article 7:46i paragraph 3 of the Dutch Civil Code, which pertains to leisure products. With regard to these products, it has been determined that they cannot be returned and no money will be refunded in the event of cancellation or dissatisfaction with the product by the participant. More information can be found on the website of the Consumer Authority.

5. House Rules

5.1 All Practitioners participating in physical Programs are expected to respect the following house rules of The Fountain Academy:

Drug use or excessive alcohol consumption is not permitted during the Programs.

Respect for every person, regardless of his religion, views, orientation, gender and development is the most important core value. The Fountain Academy is respectful to all Practitioners and expects Practitioners to be respectful to each other as well.

The Fountain Academy has carefully chosen its locations to provide participants with a safe and supportive environment during the Programs. Treat the location and its surroundings with care, as you would your own home. Together we take care of the beauty and cosiness. Any damage will be charged to the perpetrator.

Practitioners who do not comply with the house rules or do not follow the instructions of The Fountain Academy supervisors can be removed from the Program. This does not entitle the Practitioner to a refund of program fees.

Making video/film or sound recordings is permitted during the Programs. These recordings must be placed on social media in consultation with The Fountain Academy.

6. Liability and Medical Disclaimer

6.1 The Fountain Academy will ensure that the Programs run smoothly and in an orderly manner.

6.2 Participation in the Programs is at your own risk. The Fountain Academy does not accept any liability for physical and/or mental injury or injury, loss or damage related to following Programs at, or provided by supervisors of, The Fountain Academy.

6.3 The activities offered by The Fountain Academy within its Programs are intended as leisure activities and not as a substitute for medically necessary treatment or therapy. Always discuss physical and/or psychological complaints with a qualified doctor.

6.4 Complaints must be made known with reasons via the contact form on this Website. The complainant will receive a response within 14 days.

7. Limitation of Liability

7.1 The Fountain Academy cannot be held liable if a certain (part of a) Programme, supervisor and/or aid is unavailable for whatever reason. The Fountain Academy reserves the right to make changes without prior notice and at its own discretion to the (parts of a) Program, facilitators and/or resources, as well as to those support facilities made available to Practioners and The Fountain Academy shall not be liable for any loss arising from such modifications, except to the extent that such loss cannot be excluded by law.

7.2 It is the responsibility of the Practitioner to ensure that they can pass a series of exercises offered in a Program they attend, or in a Program segment they attend. Practitioners assume the risk of injury when performing any exercise and are advised to consult a qualified physician before commencing any Program in the event of physical and/or psychological complaints.

7.3 The Fountain Academy accepts no liability for loss or damage to Practitioners’ property, or for injury to Practitioners on or off the locations The Fountain Academy uses for its physical Programs, except to the extent that such loss, damage or injury is not prohibited by law may be excluded.

8. Applicable Law and Dispute Resolution

8.1 The General Terms and Conditions are exclusively governed by Dutch law.

8.2 Any disputes related to the General Terms and Conditions, a Program or the purchase of other products and services from or at The Fountain Academy will in the first instance be settled by a recognized Dutch mediator. If it is not possible to reach a satisfactory solution for both parties with a recognized mediator, the dispute will be settled at the competent court in the Netherlands.

Vind je unieke weg in liefhebben, leven en werken vanuit verbinding.

De wereld heeft ons HART nodig!