Privacy statement

POLICY IN ENGLISH BELOW

Dank voor het bezoeken van thefountainacademy.nl. Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina lichten we toe welke gegevens verzameld worden als je thefountainacademy.nl gebruikt en waarom dat gebeurt.

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten van thefountainacademy.nl. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de privacy policy te accepteren.

Contactgegevens

The Fountain Academy is een handelsmerk van Wengez B.V.. 

Wengez B.V., gevestigd in Heeswijk-Dinther, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

The Fountain Academy respecteert de privacy van alle website-gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Fountain Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in de formulieren op deze website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Fountain Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor onze elearning omgeving(en)
– The Fountain Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Fountain Academy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Fountain Academy) tussen zit. The Fountain Academy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Gravity Forms & Mollie, reserverings- en betalingssysteem. Voor het verwerken van reserveringen en betalingen en voor het genereren van facturen.

– Gnowby, eLearning systeem. Voor het aanbieden van programma’s in online en hybride vorm.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Fountain Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Fountain Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Fountain Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Thefountainacademy.nl maakt gebruik van “cookies” (dit zijn tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van wendelien.nl of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Dit vindt altijd op geanonimiseerde wijze plaats, waardoor we jou niet hoeven te belasten met cookie meldingen.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies thefountainacademy.nl zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Kernfuncties

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Social sharing knoppen

Op thefountainacademy.nl kunnen knoppen opgenomen worden om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, LinkedIn, Instagram en TikTok. Als je deze social sharing knoppen gebruikt, let dan op dat dit stukjes code van de sociale media zelf zijn die gebruik maken van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Facebook, LinkedIn, Instagram en TikTok hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van FacebookLinkedIn, Instagram en TikTok (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien. Thefountainacademy.nl heeft hier geen controle over.

Embedded content

In programmapagina’s en (inspiratie)artikelen kan gebruik worden gemaakt van embedded content die op andere sites wordt gehost en op thefountainacademy.nl wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Als je dergelijke embedded content aanklikt, let dan op dat dit stukjes code van de bronsite zelf zijn die gebruik maken van een cookie. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Thefountainacademy.nl heeft hier geen controle over.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur ons dan een gespecificeerd verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, bijvoorbeeld door gebruik te makjen de de app KopieID. Dit ter bescherming van je privacy. The Fountain Academy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

The Fountain Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Fountain Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy Policy

Thank you for visiting thefountainacademy.nl. We are aware that you place your trust in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we explain which data is collected when you use thefountainacademy.nl and why this happens.

This privacy policy applies to all services of thefountainacademy.nl. By using this website you indicate that you accept the privacy policy.

Contact details

The Fountain Academy is a trademark of Wengez B.V..

Wengez B.V., located in Heeswijk-Dinther in the Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Our Use of Collected Data

The Fountain Academy respects the privacy of all website users and ensures that personal information is treated confidentially.

Personal data that we process

The Fountain Academy processes your personal data because you use our services and/or because you provide this information to us yourself.

Below you will find an overview of the personal data that we process: – First and last name – Address details – Telephone number – E-mail address – Other personal data that you actively provide, for example in the forms on this website, in correspondence and by telephone.

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have parental or guardian consent. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us and we will delete this information.

For what purpose and on what basis do we process personal data

The Fountain Academy processes your personal data for the following purposes: – Handling your payment – ​​Sending our newsletter – To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services – To inform you about changes to our services and products – To offer you the possibility to create an account for our elearning environment(s) – The Fountain Academy also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for our tax return.

Automated decision making

The Fountain Academy does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of The Fountain Academy). The Fountain Academy uses the following computer programs or systems:

– Gravity Forms & Mollie, reservation and payment system. For processing reservations and payments and for generating invoices.

– Gnowby, eLearning system. To deliver our online en hybride Programs.

How long we keep personal data

The Fountain Academy does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected.

Sharing personal data with third parties

The Fountain Academy does not sell your data to third parties and will only provide it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We conclude a Processing Agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. The Fountain Academy remains responsible for these processing operations.

Embedded content

Program pages and (inspirational) articles may use embedded content that is hosted on other sites and made available on thefountainacademy.nl. Think of YouTube videos. If you click on such embedded content, please note that these are pieces of code from the source site itself that use a cookie. You can find out what they do with the cookies and personal data in the privacy policy of the relevant service. Thefountainacademy.nl has no control over this.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

If you want to make use of your right to object and/or right to data portability or if you have other questions/comments about data processing, please send us a specified request.

To ensure that the request for inspection has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy, for example by using the KopieID app. This is to protect your privacy. The Fountain Academy will respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks.

The Fountain Academy would also like to point out that you have the option of submitting a complaint to the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

How we secure personal data

The Fountain Academy takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us.

Applicable law

Dutch law applies to the website and disclaimer. All disputes arising from or in connection with the website and disclaimer will be submitted exclusively to the competent court in the Netherlands.

Vind je unieke weg in liefhebben, leven en werken vanuit verbinding.

De wereld heeft ons HART nodig!